Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Časopis Sport mediji i biznis, Fakultet za sport, Univerzitet Union “Nikola Tesla” Beograd

UPUTSTVO ZA AUTORE

Poštovani autori,

SPORT MEDIJI I BIZNIS  je kategorizovani naučni časopis (M 53-2022) od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog rzavoja Republike Srbije, koji od 2023 godine, dva puta godišnje publikuje  Fakultet za sport, Univerziteta Union Nikola Tesla iz Beograda. U časopisu se publikuju  naučni i stručni radovi.

Časopis SPORT MEDIJI I BIZNIS  objavlјuje radove istovremeno dvojezično: na srpskom jeziku (latinica) i na engleskom jeziku. Redakcija zadržava puno pravo da svaki rad lektorski i korektorski uredi u skladu sa važećim standardima srpskog, odnosno engleskog jezika, podnešen na portalu časopisa www.smb.edu.rs

Radovi koji se dostavljaju časopisu SPORT MEDIJI I BIZNIS  moraju posedovati sadržaj istraživanja koja prethodno nisu publikovana na engleskom ili nekom drugom jeziku. Takođe, podnešeni radovi ne smeju biti u procesu razmatranja za publikovanje u nekom drugom časopisu, te njihova publikacija mora biti odobrena od strane svih autora potpisanom izjavom. Mogu se prihvatiti i radovi in extenso koji su prethodno delimično izloženi na naučnom/stručnom skupu, pri čemu su autori to dužni da na odgovarajući način naznače. Izdavač zadržava pravo provere originalnosti dostavljenog rada specijalizovanim softverom za otkrivanje plagijata.

Za objavlјivanje radova u tematskim brojevima ili tematskim blokovima časopisa SPORT MEDIJI I BIZNIS, glavni i odgovorni urednik će, pre upućivanja sadržaja broja na odlučivanje Redakciji, uzeti u obzir predlog urednika tematskog broja/bloka (gost-urednik), ukoliko je on imenovan za konkretan tematski broj.

PROCES RECENZIJE

Radovi podnešeni časopisu SPORT MEDIJI I BIZNIS  podležu duploj anonimnoj (double-blind) recenziji i moraju imati obe pozitivne recenzije usaglašene sa opšteprihvaćenim naučnim standardima. Recenzent samostalno i anonimno ocenjuje rukopis, te može dati pozitivnu recenziju, predlog dorade rada, ili negativnu recenziju. U slučaju antagonističnih recenzija (jedna je pozitivna, a druga negativna) konačna odluka se donosi na osnovu treće recenzije. Rad vraćen autorima na ispravku ne garantuje njegovo objavljivanje po urađenim korekcijama. Konačna odluka o publikovanju će biti donešena nakon ponovljenog procesa recenzije rukopisa. Ukoliko je rad pozitivno ocenjen i prihvaćen za publikovanje, svaki od autora mora potpisati garanciju originalnosti rada i odobrenje za prenos autorskih prava na časopis SPORT MEDIJI I BIZNIS.

U časopisu SPORT MEDIJI I BIZNIS, objavlјuju se radovi iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Članci se kategorizuju shodno Pravilniku o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa koji je doneo Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razavoja Republike Srbije («Službeni glasnik RS» br. 159 od 30.12.2020. godine). Oni mogu biti:

Naučni članci:

 1. Originalan naučni rad. U njemu se iznose prethodno neobjavlјivani rezultati sopstvenih istraživanja zasnovanih na primeni naučnih metoda. Oni po obimu ne smeju preći 30.000 karaktera, sa razmakom. U obim se ne uračunavaju: ime, srednje slovo, prezime, afilijacija autora, naslov članka, sažetak članka (do 800 karaktera sa razmakom), klјučne reči (do 5 pojmova ili sintagmi), popis referenci, niti napomene u fusnotama;
 2. Pregledni rad. On sadrži originalan, detalјan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni doprinos, vidlјiv i na osnovu autocitata. Po obimu može da bude do 28800 karaktera, sa razmakom. U broj karaktera se ne uračunavaju isti elementi kao i kada se radi o originalnom naučnom radu;
 3. Kratko ili prethodno saopštenje. Ono predstavlјa originalni naučni rad punog formata, ali obima do 18000 karaktera sa razmakom. U broj karaktera se ne uračunavaju isti elementi kao i kada se radi o originalnom naučnom radu;
 4. Naučna kritika, odnosno polemika (rasprava na određenu naučnu temu zasnovana isklјučivo na naučnoj argumentaciji) i osvrti. Obim ove vrste radova je do 10000 karaktera sa razmakom. Ova kategorija radova je opremlјe[1]na, osim imena, srednjeg slova, prezimena i afilijacije autora i naslova članka, i sažetkom obima do 400 karaktera sa razmakom, klјučnim rečima (do 5 pojmova ili sintagmi), popisom referenci i broj njihovih karaktera se ne uračunava u obim rada.

Stručni članci:

 1. Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu.
 2. Informativni prilog (uvodnik, komentar, informacije i sl). Po pravilu se radi po obimu o kratkim formama, sa najviše do 12000 karaktera sa razmakom. U broj karaktera se ne uračunavaju isti elementi kao i kada se radi o originalnom naučnom radu;
 3. Prikaz (knjige, istraživanja, naučnog događaja, i sl.). Obim je do 7000 karak[1]tera sa razmakom. Poželјno je da kao prilog sadrži fotografiju (naslovne korice knjige, događaja koji je predmet prikaza i sl) koja se uračunava kao 500 karaktera sa razmakom. Prikaz ne sadrži sažetak niti klјučne reči, ali sadrži odgovarajuće reference

 

 

PRAVILA TEHNIČKE PRIPREME RADOVA

Ovo uputstvo za autore daje sve neophodne informacije, kao i šablon za pripremu radova pre podnošenja za publikovanje u časopisu SPORT MEDIJI I BIZNIS. Molimo Vas da maksimalno pažljivo pristupite korišćenju ovog dokumenta, odnosno da ga shvatite kao skup uputstava i praktičan primer koji u mnogome doprinosi lakšoj i efikasnijoj manipulaciji nad Vašim radom u svim fazama uređivanja časopisa. Radovi koji odstupaju od datog šablona se neće uzimati u razmatranje.

Format strane (paper size): Width 170 mm x Height 240 mm; Margine: gore/dole 20 mm, levo/desno 18 mm; Layout: Header 1,25cm, Footer 1,25cm; Orientation: Portrait. Preferira se obim radova do maksimalnih 30.000 karaktera (bez razmaka), odnosno 15 stranica. Radovi ne bi trebalo da budu kraći od 8 i duži od 15 stranica. U zavisnosti od kvaliteta rada Uredništvo može prihvatiti i duže radove. Molimo Vas da radove pripremate na računaru u programu Microsoft Word XP ili nekoj kasnijoj verziji ovog programa.

Corresponding author

Corresponding author's name with full postal address in English and e-mail address should appear, after the affiliations. It is preferred that submitted address is institutional and not private. Corresponding author's name should include only initials of the first and middle names separated by a full stop (and a space) and the last name. Postal address should be written in the following line in sentence case. Parts of the address should be separated by a comma instead of a line break. E-mail (if possible) should be placed in the line following the postal address. Author should clearly state whether or not the e-mail should be published.

U nastavku sledi detaljan Šablon (tehničko uputstvo) za pravilnu pripremu radova za časopis SPORT MEDIJI I BIZNIS. Molimo Vas da maksimalno moguće poštujete tehnička pravila data sledećim šablonom.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠABLON: NASLOV RADA (CENTRIRAN, TNR SIZE 12, BOLD, SVA SLOVA VELIKA, MAKSIMALNO DVA REDA)[1]

Ivana Marković[2], Petar Petrović[3], Mirko Mirković[4]

Summary

Poželjno je da rezime sadrži do 150 reči, te da sadrži sve bitne činjenice rada, poput cilja rada, korišćene metode, najvažnijih rezultata i osnovnih zaključaka autora.

Tokom pisanja rezimea treba koristiti slova Times New Roman (TNR), veličina fonta (font size) 11, Italic, ravnanje teksta Justify, a tekst rezimea pisati bez proreda (Line Spacing Single), sa razmakom od 6 pt između pasusa, bez uvlačenja prvog reda.

Izbegavajte korišćenje indeksa i specijalnih simbola u apstraktu, odnosno definišite sve skraćenice u apstraktu kada se prvi put upotrebe. Nemojte citirati reference u apstraktu.

Key words: navesti, maksimalno, pet, ključnih, reči.

JEL: Q16, M24 (www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php)

Introduction

Molimo Vas da striktno poštujete uputstva o formatiranju i stilove date u ovom šablonu. Ne menjajte veličinu fonta ili razmak redova da biste ubacili više teksta u uslovno ograničeni broj stranica.

Uredništvo organizuje proces recenziranja pristiglih radova i vrši odabir radova za publikovanje na osnovu urađenih recenzija, odnosno procenjenog kvaliteta radova od strane imenovanih recezenata. Međutim, krajnja odgovornost za poglede, originalnost i tvrdnje iznete u radovima počiva isključivo na autorima rada.

Molimo Vas da poštujete osnovna načela strukturiranja naučnih radova, odnosno trudite se koliko je to moguće da Vaš rad ima sledeće segmente: Uvod, Cilja rada i korišćena metodologija, Rezultati rada sa diskusijom, Zaključak, Literatura.

Tokom pisanja rada treba koristiti slova Times New Roman (TNR), veličina fonta (font size) 11, ravnanje teksta Justify, a tekst rada pisati bez proreda (Line Spacing Single), sa razmakom od 6 pt između pasusa, bez uvlačenja prvog reda. Radovi se pišu isključivo na engleskom jeziku. Preporučljivo je rad pisati u trećem licu jednine ili množine uz korišćenje aktivnog oblika. Pre slanja rada, obavezno proveriti pravopisne greške putem spellchecker-a za engleski jezik.

Podnaslovi se pišu fontom Times New Roman, veličina fonta (font size) 11, bold, centrirano, samo prvo slovo veliko, razmak podnaslova i teksta iznad 12 pt (before 12 pt), a razmak podnaslova i teksta ispod 6 pt (after 6 pt). Molimo Vas koristiti prikazani stil pisanja u ovom šablonu.

Molimo Vas da definišete skraćenice i akronime prilikom prvog pojavljivanja u tekstu rada, čak i u slučaju da su već bili definisani u apstraktu rada. Ne koristite skraćenice u naslovu rada osim ukoliko se one apsolutno ne mogu izbeći

Radi unosa jednačina i formula u rad, koristite Microsoft Equation Editor ili dodatak za pisanje jednačina MathType (www.mathtype.com). Ne preporučuje se korišćenje ugrađenog editor jednačina iz programa Word 2007. Proverite da li ste definisali sve simbole u jednačini (neposredno posle jednačine).

Reference (autori citata) se navode direktno u tekstu rada u sledećem obliku (Petrović, 2012; ili Petrović, Marković, 2012; ili Mirković et al., 2012). Ne navodite ih kao indekse u četvrtastoj zagradi [3] ili u fusnoti. Trudite se da fusnotu koristite samo u slučaju bližih objašnjenja određenih pojmova, odnosno razjašnjenja realnih ili hipotetičkih situacija. Nemojte vršiti numeraciju stranica.

Tabele moraju biti formirane u tekstu rada, a ne preuzete u formi slika iz drugih materijala. Tabele unositi u sam tekst rada i numerisati ih prema redosledu njihovog pojavljivanja. Nazivi tabela moraju biti dati neposredno iznad tabele na koju se odnose. Koristite dole prikazani stil tokom njihovog formatiranja. Naslov tabela pisati sa razmakom 6 pt – iznad/before i 3pt – ispod/after, u fontu TNR, font size 11, ravnanje Justified. Tekst unutar tabela pisati fontom TNR, font size 9. Tekst u zaglavlju tabela boldirati. Izvor i potencijalne napomene pisati sa razmakom 3 pt ispod tabela (before). Izvore i napomene pisati u fontu TNR, font size 10, ravnanje Justified. Naredni pasus početi na razmaku od 6pt od izvora tabele ili napomene (after). Tokom pisanja rada u originalnom tekstu treba markirati poziv na određenu tabelu (Table 5.). Trudite se da se sve tabele u radu veličinom uklapaju u zadati format strane (Table properties – preferred width – max 97% - alignment: center). Sav tekst u poljima tabele treba unositi u formi (paragraph – spacing: before/after 0pt, line spacing: single). U slučaju da se tabela lomi na narednu stranicu, molimo Vas da prelomljeni deo tabele na narednoj stranici bude propraćen zaglavljem tabele.

 

 

 

 

Table 5. Nike's distribution costs from production to retail stores

Indicators

Period

Total

Month 1

Month 2

Month 3

Distance crossed (km)

12.926

11.295

13.208

37.429

Fuel consumption (litre)

3.231

2.823

3.302

9.356

Value of fuel consumption  ($).

242.378

211.790

247.653

701.821

Total time spend on touring (hour)

314

266

417

997

Value of total time spend on touring  ($).

47.048

39.890

62.570

149.508

Number of tours

98

77

102

277

Toll value ($).

0

0

0

0

Number of pallets transported (piece)

1.179

976

1358

3.513

Total weight transported (kg)

602.600

429.225

711.116

1.742.941

Vehicle maintenance costs ($).

203.858

164.970

224.806

593.634

Lease costs ($).

480.938

454.214

565.784

1.500.936

Total sum ($).

974.222

870.864

1.100.813

2.945.899

Source: Milić, 2012;

Note: Values within the table are calculated without Value Added Tax (VAT)

Grafike, dendrograme, dijagrame, šeme i slike treba unositi u sam tekst rada (ne koristiti opciju Float over text) i numerisati ih prema redosledu njihovog pojavljivanja. Njihovi nazivi se moraju pozicionirati neposredno iznad grafika, dendrograma, dijagrama, šeme ili slike na koju se odnose. Kod navođenja naslova, izvora i napomena koristiti isti stil koji je predhodno prikazan za formiranje tabela. Tokom pisanja rada u originalnom tekstu treba markirati pozive na određeni grafik, dendrogram, dijagram, šemu ili sliku (Graph 2.). Svi grafici, dendrogrami, dijagrami, šeme i slike u radu se svojom veličinom moraju uklapati u zadati format strane, te moraju biti centralno postavljeni. Fotografije nisu poželjne u predmetnom radu, a ukoliko se one ne mogu izbeći molimo Vas da koristite optimalnu rezoluciju (preniska rezolucija dovodi do pikselacije i krzavih ivica, dok previsoka samo povećava veličinu fajla bez doprinosa čitljivosti rada).

Kod pisanja zaključka rada, molimo Vas imajte na umu da iako Zaključak može dati sažeti pregled glavnih rezultata rada, nemojte ponavljati apstrakt na ovome mestu. Zaključak može objasniti značaj rada, dati preporuke za dalje delovanje ili predložiti dalji rad na obrađivanoj temi.

Literatura se navodi na kraju rada (kod autora iz Srbije na srpskom jeziku), abecednim redom, prema prezimenu autora. Molimo Vas da reference navodite u originalu (na jeziku na kome su objavljene) u obimu u kom su korišćene/citirane tokom pisanja rada. Literaturu navoditi u fontu TNR, font size 11, ravnanje Justified, sa međusobnim razmakom 3pt – iznad/before i 3pt – ispod/after. U svim literaturnim jedinicama samo se prezimena daju u punom obimu, dok se sva imena autora skraćuju na inicijal i stavljaju posle prezimena. Molimo Vas da navodite prezimena svih autora, a ne da koristite stil navođenja Petrović et al. Nemojte kombinovati literaturne jedinice (pod jednim rednim brojem može biti samo jedna referenca) i uvek pišite pune naslove u radu korišćenih literaturnih jedinica. Ukoliko je korišćena/citirana literatura preuzeta iz internet publikacija, posle pravilno izvršenog imenovanja literaturne jedinice u zagradi se mora navesti kompletan link sa koga je materijal preuzet (available at: www.petarpetrovic.pdf). Molimo Vas pridržavajte se dole navedenih primera navođenja različitih tipova literaturnih jedinica i referenci.

Literature

 1. Stamenković, A. (godina izdanja): Naslov knjige, Izdavač, Mesto i Zemlja izdavača.
 2. Đorđević, P., Mirković, M. (godina izdanja): Naslov poglavlja u knjizi, u: Prezime i prvo slovo (urednik), knjizi – Naslov knjige, ch. br. x, str. xxx–xxx, Izdavač, Mesto i Zemlja izdavača.
 3. Petrović, P., Mirković, M., Marković, A. (godina izdanja): Naslov rada, Časopis, x, br. x, str. xxx-xxx, Izdavač, Mesto i Zemlja izdavača, (dostupno na: www.petarpetrovic.pdf).
 4. Petrović, P., Mirković, M. (godina izdanja): Naslov konferencijskog rada/prezentacije, Prezime i prvo slovo imena (urednik) Zbornik radova sa konferencije – Naziv konferencije, Mesto, Zemlja, vol. xx, str. xx-xx.
 5. Stanković, A. (ili ime/skraćenica Institutcije/Kompanije, na primer FAO/United Nations/IEP) (godina izdanja): Naslov izveštaja/godišnjaka, izveštaja xxx, Mesto i Zemlja izdavača/institucije/kompanije, (dostupno na: www.fao.org/pdf).
 6. Jašović, P., Jovanović, M. (godina izdanja): Naslov novinskog članka, Naziv novina, Mesto, Zemlja, br. xx, (dostupno na: politika. com/nauka/20%/srbija).
 7. Petrović, P. (godina izdanja): Naslov doktorske disertacije, doktorska disertacija, Fakultet, Univerzitet, Mesto, Zemlja.
 8. Marković, A. (ili ime/skraćenica Institucije/Kompanije koja je razvila patent, na primer Poljoprivredni fakultet/IEP) (godina registracije patenta): Naziv patenta, Institucija koja je registrovala patent, reg. br. patenta - x xxx xxx, Mesto, Zemlja.
 9. Naziv zakona/uredbe, Službeni glasnik, Zemlja, br. i godina izdanja.
 10. Naziv standarda, Standard br. xxx, izdavač standarda, godina izdanja, Mesto, Zemlja.

 

MANUSCRIPTS ARE TO BE SUBMITTED ELECTRONICALLY TO www.smb.edu.rs

 

 EDITOR-IN-CHIEF
Dejan Dašić, PhD
Editor-in-chief
Narodnih heroja 30, I sprat,

Novi Beograd 11000 Srbija
Tel: +381 011 4044050
E-mail: smb@fzs.edu.rs or dejan.dasic@fzs.edu.rs
http://www.smb.edu.rs

 

 

[1] Rad je deo istraživanja u okviru projekta br. IV 26003 - Uticaj pandemije Kovid 19 na industriju oglašavanja i sponzorstva u sportu. Vreme trajanja projekta: 2019-2012. Ovaj segment nije obligatoran u radu.

[2] Redovni profesor, Univerzitet Union „Nikola Tesla“, Fakultet za sport, Narodnih heroja 30, I sprat, Novi Beograd 11000 Srbija, Telefon: +381 11 222 222,  https://orcid.org/0000-0002-8245-1117; E-mail: andjela.markovic@fzs.edu..rs  

[3] Vanredni profesor, Univerzitet Union „Nikola Tesla“, Fakultet za sport, Narodnih heroja 30, I sprat, Novi Beograd 11000 Srbija, Telefon: +381 11 222 222, https://orcid.org/0000-0002-8245-1117;  E-mail: petar.petrovic@gmail.com

[4]M.A., Assistant, University in Belgrade, Faculty of Forestry, Kneza Viseslava Street no. 1, 11000 Belgrade, Serbia, Phone: +381 64 33 33 333, https://orcid.org/0000-0002-8245-1117;  E-mail: mirko.mirkovic@yahoo.com

Articles

Section default policy

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.